Manthra or Prathana Slogas for Early Marriages And Pregnancy:


Manthra or Prathana Slogas for Early Marriages And Pregnancy:
Om Devendhirani Namasdubhyam, Devendhira Priya Bamini,
Vivaha Bhaghyam , Aroghyam, Puthra Labamsa thehimey,
Bathim Dhehi ,Sudham Dhehi, Soubaghyam Dhehimey,
Subey, Sowmangalyam, Subham Gnanam, Dheimey
Karbarakshake, Kathyayini mahaa maye,
Maha Yoghinya Dheeswari, Nandhagopa Sudham Dhevam
Pathim Mey Gurudhey Nama.

Prathana Sloga For Easy Delivery:


Hey, Shankara Smarahara Brahmadhathi
Nathari Mannatha Samba Sasisooda
Harathiri soolin sambo sugaprasava Grithbavamey
Dayalo, Hey Madhavi Vanesa Palaiyamaam Namasthey
Another Sloga For Easy Delivery:
Himavat Uttharey, Parswey, Suratha Namayakshinee,
Thasya, Smarana, Mathrena, Visalya, Gharbinee bavedhu.

ambal